Policealna Szkoła
EDU-NET
w Świdwinie

ul. Szturmowców 1
78-300 Świdwin
tel. 536 510 841
szkola@edu-net.com.pl

herb
baner

RODO - klauzula informacyjna

 1. Administratorem danych osobowych słuchaczy Policealnej Szkoły EDU-NET zwanego dalej „EDU-NET” jest Policealna Szkoła EDU-NET – Szkoła z siedzibą w Świdwinie, przy ulicy Szturmowców 1 reprezentowana przez Dyrektora a współadministratorem jest EDU-NET Wioletta Szczepaniak będący organem prowadzącym szkołę.
 2. Dane osobowe słuchaczy przetwarzane są w celu dokumentowania przebiegu ich nauki, wykonywania czynności wynikających z obowiązujących przepisów prawa i wewnętrznych aktów normatywnych, realizacji obowiązków statutowych, obowiązków statystycznych, obowiązków archiwalnych.
 3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej RODO – Artykuł 6 ust. 1 lit. c);
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji Dz.U. 2017 poz. 1646
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), z uwzględnieniem późniejszych zmian;
  • Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych;
 4. Dane osobowe słuchaczy EDU-NET zawarte w dokumentach papierowych złożonych w teczce akt osobowych słuchacza, przetwarzane są w celach, o których mowa w pkt. 3 powyżej i na podstawie, o której mowa w pkt 4 powyżej. Teczkę akt osobowych słuchacza przechowuje się w archiwum szkoły przez okres 50 lat.
 5. Dane osobowe słuchaczy są udostępniane podmiotom zewnętrznym w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz w celu przeprowadzenia zewnętrznych egzaminów zawodowych organizowanych przez OKE w Poznaniu.
 6. Słuchacze mają prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania oraz, z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych przepisów prawa, do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Każdemu Słuchaczowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uznają one, iż przetwarzanie ich danych osobowych przez EDU-NET narusza ich interesy lub przepisy RODO.

edu-net logoCopyright © 2018 by edu-net.com.pl

Projekt i realizacja: Patrycja Szczepaniak